Zespół Szkół Nr 2

W Nowym Dworze Mazowieckim

Godło Polski

IV. Terminarz rekrutacji 2019/2020

 

1. 13.05.2019 (godz.8.00) – 20.05.2019 (godz. 15.00) składanie wniosków o przyjęcie do szkoły – forma elektroniczna.

 

2. 17.06.2019 (godz. 10.00) – 19.06.2019 (godz.16.30) kandydaci mogą dokonać zmiany wyboru szkoły.

 

3. 21.06.2019 (godz. 12.00) do 28.06.2019 (godz. 16.00) kandydaci składają kopie świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły. Na każdej stronie kopii musi być adnotacja „stwierdzam zgodność z oryginałem”, data, pieczęć urzędowa szkoły o średnicy 36 mm, pieczęć imienna dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.

 

4. 29.06 2019 do 16.07.2019 postępowanie rekrutacyjne – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów.

 

5. 16.07.2019 godz. 12.00 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i listy niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata i najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

 

6. 16.07.2019 (od godz.12.00) do – 18.07. 2019 godz. 16.00 wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.

 

7. 16.07.2019 godz.12.00 do 24 lipca 2019 godz. 10.00 kandydaci potwierdzają wolę przyjęcia w postaci oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

8. Badania lekarskie dla kandydatów do klas I Technikum Zespołu Szkół nr 2 odbędą się na terenie szkoły w terminie podanym na stronie szkoły.

 

9. 25.07.2019 godz. 12.00 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły w kolejności alfabetycznej (lub informacja o liczbie wolnych miejsc) oraz podanie informacji do kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc.

 

10. 26.07.2019 - 30.07.2019 rekrutacja uzupełniająca w przypadku wolnych miejsc i wyznaczenie dodatkowego terminu badań lekarskich na ternie szkoły.

 

11. 19.08.2019 godz. 12.00 podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w kolejności alfabetycznej i najniższej liczby punktów, która uprawnia do przyjęcia.

 

12. 19.08.2019 - 27.08.2019 (godz.16.00) potwierdzenie woli przyjęcia w postaci złożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

13. 28.08.2019 godz. 10.00 podanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych i podanie wiadomości o wolnych miejscach do kuratora oświaty.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Drodzy uczniowie,
podobnie jak w latach ubiegłych Zespół Szkół nr 2 będzie prowadził rekrutację na rok szkolny 2019/2020 z użyciem elektronicznego systemu obsługi
dostępnym dla kandydatów na stronie :

 

https://warszawa.edu.com.pl

 


Jeśli będziecie mieć problem z wprowadzeniem danych do systemu, zawsze możecie zgłosić się do naszej szkoły tu znajdziemy rozwiązanie :)

 

Dziękujemy za odwiedziny.

ul. Długa 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

22 775 25 43

22 775 25 15


Napisz do nas

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input


To pole jest wymagane.

Copyright © 2014 Zespół Szkół nr 2. All Rights Reserved.
Polityka prywatności
tworzenie stron www Artixen.net